Availability Calendar

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi quản lý và vận hành website này. Các nội dung của website bao gồm đoạn văn bản, hình ảnh, minh họa, clip âm thanh, clip hình ảnh và các tài liệu khác được bảo hộ bởi bản quyền, thương hiệu và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác. Các nội dung này được sở hữu và quản lý bởi chúng tôi, bởi đối tác, nhà cung cấp hoặc bởi bên thứ ba (sau đây được gọi là "Bên Cung Cấp Thông Tin") đã được kiểm duyệt nội dung hoặc có quyền quảng bá dịch vụ và/hoặc sản phẩm của họ với chúng tôi. Nội dung trên website này hoặc bất cứ website nào được sở hữu, vận hành hoặc quản lý bởi Bên Cung Cấp Thông Tin chỉ dành cho mục đích tìm hiểu thông tin, không mang tính chất thương mại. Bạn có thể tải xuống các thông tin trên website này với mục đích sử dụng thông tin cho bản thân, không vì mục đích thương mại và phải tuân thủ các điều khoản tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của các thông tin này.

Người sử dụng không được phép sao chép, tái bản, tái sử dụng, tải lên, truyền dữ liệu, phát tán thông tin và/hoặc khai thác sử dụng bất cứ nội dung nào dưới mọi hình thức (bao gồm email và các phương tiện điện tử khác) cho mục đích thương mại mà không thông báo trước bằng văn bản cho chúng tôi hay Bên Cung Cấp Thông Tin. Việc điều chỉnh và sử dụng nội dung trên bất kì website hay mạng lưới thông tin nào, hay sử dụng nội dung cho bất kì mục đích nào ngoài mục đích phi thương mại, không thông báo trước bằng văn bản cho chúng tôi hay Bên Cung Cấp Thông Tin là hành vi vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ của người sở hữu thông tin, và hoàn toàn không được phép.

Opening Time

  • Breakfast
  • Monday to Friday 7am - 10am
  • Saturday 7am - 10.30am
  • Saturday 7am - 10.30am
  • Sunday 7.30am - 10.30am
  • Lunch
  • Sunday to Friday 12.00pm - 2.30pm
  • Dinner
  • Daily 6pm - 10pm (Saurdays 6.30pm - 10.00pm )